Tháng Mười Hai 3, 2022

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{2x + 1}}{{x – 1}}$.
A. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=-1
B. Tiệm cận đứng y=1, tiệm cận ngang y=2
C. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=2
D. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang x=2
Hướng dẫn
$y = \frac{{2x + 1}}{{x – 1}},\,TXD:\,x = R\backslash \left\{ 1 \right\}$
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y=2; TCĐ là đường thẳng x=1.