Tháng Ba 5, 2024

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{2x + 1}}{{x – 1}}$.
A. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=-1
B. Tiệm cận đứng y=1, tiệm cận ngang y=2
C. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang y=2
D. Tiệm cận đứng x=1, tiệm cận ngang x=2
Hướng dẫn
$y = \frac{{2x + 1}}{{x – 1}},\,TXD:\,x = R\backslash \left\{ 1 \right\}$
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y=2; TCĐ là đường thẳng x=1.