Tháng Ba 3, 2024

Số giao điểm của đồ thị hai hàm số

Số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = {x^3} – 3{x^2} + 3x – 1$ và $y = {x^2} – x – 1$ là:
A. 2
B. 0
C. 1
D. 3
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm:
$\begin{array}{l}{x^3} – 3{x^2} + 3x – 1 = {x^2} – x – 1\\ \Leftrightarrow {x^3} – 4{x^2} + 4x = 0 \Leftrightarrow x{\left( {x – 2} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\\{x = 2}\end{array}} \right.\end{array}$