Chuyên mục: Công thức

công thức tính tích phân cơ bản

Định nghĩa tích phân Cho hàm \(f(x)\) liên tục trên khoảng K và a, b là hai số bất kỳ thuộc K. Nếu \(F(x)\) là một nguyên hàm của \(f(x)\) thì hiệu số \(F(b)-F(a)\) được gọi là tích phân của \(f(x)\) từ a đến b và ký hiệu là \(\int\limits_a^b {f(x)dx} .\) Tính chất của tích phân – Công thức

Công thức tính tích phân

Công thức tích phân từng phần Cho hai hàm số u và v có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b], thì ta có : $\int\limits_a^b {udv = \left. {\left[ {uv} \right]} \right|_a^b – \int\limits_a^b {vdu} } $ Trong lúc tính tính tích phân từng phần ta có những ưu tiên sau : Ưu