Tháng Ba 5, 2024

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^3} + 3x + 2$
B. $y = {x^3} + 3x + 2$
C. $y = {x^3} – 3x + 2$
D. $y = – {x^3} – 3x + 2$
Hướng dẫn
Đây là dạng đồ thị hàm số bậc ba: $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$
Từ đồ thị hàm số đã cho a > 0
Đồ thị hàm số đi qua điểm (1;0).
​$\Rightarrow y = {x^3} – 3x + 2$