Tháng Mười 4, 2023

Cho hàm số y=(x) xác định, liên tục trên đoạn

Cho hàm số y=(x) xác định, liên tục trên đoạn \left [ -2;2 \right ] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

A. x = -2
B. x = -1
C. x = 1
D. x = 2
Hướng dẫn
Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x = 1