Chuyên mục: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Cách bấm casio tìm phương trình tiếp tuyến của hàm số

1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) và một điểm $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ thuộc đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm M là đường thẳng d có phương trình: $y =

Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio

1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG Điểm cực đại, cực tiểu : Hàm số f liên tục trên $\left( {a;b} \right)$ chứa điểm ${x_0}$ và có đạo hàm trên các khoảng $\left( {a;{x_0}} \right)$ và $\left( {{x_0};b} \right)$ . Khi đó : Nếu $f’\left( {{x_0}} \right)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x qua điểm

Cách tìm khoảng đồng biến nghịch biến bằng máy tính casio từ cơ bản tới nâng cao

Xét khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trên một khoảng thực chất là ta dẫu của đạo hàm hàm số y’ trên khoảng đó. Để tìm khoảng đồng biến và nghịch biến ta có nhiều cách tuy nhiên trong bài này ta sẽ sử dụng máy tính casio để tìm khoảng đồng

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính casio

1) PHƯƠNG PHÁP – Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên miền [a, b] ta sử dụng máy tính Casio với lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị) – Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn

88 chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số