Tháng Tư 19, 2024

Cho hàm số có đồ thị ở hình bên. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho hàm số có đồ thị ở hình bên. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $\left( { – 2;0} \right)$
B. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1​
C. Hàm số đồng biến trên $\left( { – \infty ; – 2} \right) \cup \left( {0; + \infty } \right)$
D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x=-2.
Hướng dẫn
Nhận thấy A đúng, do trên khoảng $(-2;0)$ thì đồ thị hàm số đi xuống, do đó hàm số nghịch biến trên $(-2;0)$.
B và D sai vì đây là hàm số đạt cực trị tại các điểm đó không phải đạt GTLN, GTNN.
C sai vì hàm số không đồng biến trên $\left( { – \infty ; – 2} \right) \cup \left( {0; + \infty } \right),$ diễn đạt lại như sau: “Hàm số đồng biến trên $\left( { – \infty ; – 2} \right)$ và $\left( {0; + \infty } \right)$.”