Tháng Hai 24, 2024

có bao nhiêu đường tiệm cận của đồ thị hàm số?

Đồ thị hàm số $y= \frac{{2x}}{{{x^2} – 2x – 3}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 3
B. 0
C. 2
D. 1
Hướng dẫn
TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – 1;3} \right\}$
Đồ thị hàm số $y = \frac{{2x}}{{{x^2} – 2x – 3}}$ có 2 tiệm cận đứng là đường thẳng x=-1 và đường thẳng x=3; 1 tiệm cận ngang là đường thẳng y=0.