Tháng Ba 5, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 2$ tại 3 điểm phân biệt.
A. $0 \le m \le 4$
B. $m>4$
C. $0
Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 2$ tại 3 điểm phân biệt khi $0