Tháng Hai 24, 2024

Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{{3x – 1}}{{x + 1}}.$
A. $x = – 1;\,y = 3$
B. $y = 2;\,x = – 1$
C. $x = \frac{1}{3};\,y = 3$
D. $y = – 1;\,x = 3$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}},(c \ne 0,ad – bc \ne 0)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $x=-\frac{a}{c}.$
Vậy đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng x=–1, y=3.