Tháng Tư 16, 2024

Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{{2x – 1}}{{x + 2}}$ .
A. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=-2 làm tiệm cận ngang và đường thẳng x=-2 làm tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=2 làm tiệm cận ngang và đường thẳng x=-2 làm tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=-2 làm tiệm cận ngang và đường thẳng x=2 làm tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=2 làm tiệm cận ngang và đường thẳng x=2 làm tiệm cận đứng.
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\left( {ad – bc \ne 0,c \ne 0} \right)$ có đường tiệm cận ngang là $y = \frac{a}{c}$ và đường tiệm cận đứng là $x = \frac{{ – d}}{c}$.
Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{{2x – 1}}{{x + 2}}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng x=-2, tiệm cận ngang là đường thẳng y=2.