Tháng Hai 24, 2024

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số được liệt kê ở bốn phương án $A$, $B$, $C$, $D$. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = \frac{{ – x – 1}}{{x + 1}}$.
B. $y = – {x^4} + 4{x^2}$.
C. $y = – {x^3} + 3x$.
D. $y = {x^4} – 4{x^2}$.
Hướng dẫn
Từ hình dạng của đồ thị ta suy ra đây là đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương.
Mặt khác: $\mathop {\lim y}\limits_{x \to – \infty } = – \infty $ nên hệ số của ${x^4}$ âm.
Vậy B là phương án đúng.