Tháng Ba 1, 2024

Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận?

Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận?
A. $y = \frac{x}{{2{x^2} – 1}}$
B. $y = -x$
C. $y = \frac{x-2}{{3x +2}}$
D. $y =x+2- \frac{1}{{x-3}}$
Hướng dẫn
Hàm số đã thức không có tiệm cận nên B là phương án cần tìm.
A, C, D đều làm hàm phân thức, luôn có ít nhất một tiệm cận.