Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1 và đạt cực đại tại x=-1.
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(-1; -1) và điểm cực đại B(1; 3)
Hướng dẫn
A sai, đúng là: Hàm số đạt cực tiểu tại x=-1 và đạt cực đại tại x=1.
B sai do giá trị cực đại của hàm số là 3.
C sai: dựa vào đồ thị hàm số ta có thể kết luận hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định.
D đúng: Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(-1; -1) và điểm cực đại B(1; 3).