Tháng Ba 3, 2024

Đường cong dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê

Đường cong dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^3} + 3{x^2}$
B. $y = {x^4} – 2{x^2} + 2$
C. $y = {x^4} + 2{x^2}$
D. $y = {x^4} – 2{x^2}$
Hướng dẫn
Loại A vì đây là dạng đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương.
Loại C vì hàm số $y = {x^4} + 2{x^2}$ chỉ có 1 cực trị tại x=0.
Loại B vì đồ thị hàm số đi qua điểm O(0;0).
Vậy D là phương án đúng.