Tháng Ba 5, 2024

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình $\left| {f\left( x \right)} \right| = m$ có hai nghiệm phân biệt là:

A. $m \ge 2$ và $m \le 1$
B. $0 < m < 1$ C. $m > 2$ và $m < 1$
D. $0 < m < 1$ và $m > 1$
Hướng dẫn

Đồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right)} \right|$ gồm 2 phần
Phần 1: Lấy phần của (C) nằm trên Ox.
Phần 2: Lấy đối xứng phần đồ thị (C) dưới trục Ox qua Ox.
Dựa vào đồ thị ta thấy $\left| {f\left( x \right)} \right| = m$ có 2 nghiệm khi và chỉ khi $m > 1$ hoặc $0 < m < 1.$