Tháng Ba 5, 2024

Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận?

Đồ thị hàm số y =$ \frac{7}{{2x + 5}}$  có bao nhiêu tiệm cận?
A. 2
B. 3
C. 1
D. 0
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{7}{{2x + 5}}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = \frac{{ – 5}}{2}$ và tiệm cận ngang là đường thẳng y=0.