Tháng Tư 19, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 1$ tại ba điểm phân biệt, trong đó có đúng hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
A. -1
Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 1$ tại 3 điểm phân biệt khi -1
Mặt khác: đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 1$ cắt trục tung tại điểm (0;1). (2)
(1) (2) Đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 1$ tại 3 điểm trong đó có hai điểm có hoành độ dương khi -1