Tháng Tư 18, 2024

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số $y = |{x^4} – 2{x^2} – 2|$ tại 6 điểm phân biệt.
A. $2 < m < 3$ B. $2 < m < 4$ C. m = 3 D. $0 < m < 3$ Hướng dẫn
Vẽ đồ thị (C) của hàm số $y = |{x^4} – 2{x^2} – 2|$
Phần 1. Giữ nguyên đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2{x^2} – 2$ phía trên trục hoành
Phần 2. Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2{x^2} – 2$ phía dưới trục hoành qua trục hoành.
Dựa vào đồ thị hàm số (hình vẽ bên) để đường thằng y = m cắt đồ thị (C) tại 6 điểm phân biệt khi và chỉ khi 2 < m < 3.