Tháng Tư 19, 2024

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = {x^3} – 3{x^2} + 1$
B. $y = {x^3} + {x^2} + 1$
C. $y = – {x^3} + 3{x^2} + 1$
D. $y = {x^3} + x + 1$
Hướng dẫn
Nhìn dạng đồ thị hàm số, ta thấy hàm số có đồ thị như hình bên không có cực trị.
Dễ thấy các hàm số ở các phương án A, B, C phương trình y’=0 có hai nghiệm phân biệt.
Vậy phương án đúng là D.