Tháng Tư 19, 2024

Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số có tọa độ là

Cho hàm số $y = \frac{{2x – 3}}{{x + 1}}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số có tọa độ là:
A. (-1;2)
B. $(\frac{3}{2};2)$
C. (2; -1)
D. $(-1;\frac{3}{2})$
Hướng dẫn
Tiệm cận đứng là đường thẳng: x = -1
Tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2