Tháng Ba 3, 2024

Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

Cho hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} – 1} }}.$ Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
A. 1
B. 2
C. 0
D. Không thể xác định được
Hướng dẫn
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} – 1} }} = 1$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} – 1} }} = – 1$