Tháng Ba 1, 2024

Đồ thị hàm số của bảng bảng biến thiên

Cho hàm số có bảng biến thiên sau


Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y=-1, y=1
B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là x=-1,x=1
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số có có tiệm cận đứng.
Hướng dẫn
Chọn A.