Tháng Mười Hai 8, 2022

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. $y = 2{x^3} – 3{x^2} – 1$
B. $y = 2{x^3} + 3{x^2} – 1$
C. $y = – 2{x^3} – 3{x^2} – 1$
D. $y = – 2{x^3} + 3{x^2} – 1$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số bậc ba $y = f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} – 1$
Vì $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = – \infty \Rightarrow a > 0.$ Loại C và D
Mặc khác: $f\left( { – 1} \right) = 0 \Rightarrow$ Loại A
Vậy B là phương án đúng.