Tháng Ba 5, 2024

Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x=2$ làm đường tiệm cận đứng?

Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x=2$ làm đường tiệm cận đứng?
A. $y = 2$
B. $y = x – 2 – \frac{2}{x}$
C. $y = \frac{{2x}}{{x – 2}}$
D. $y = \frac{{2x}}{{x +2}}$
Hướng dẫn
Chỉ có đáp án C hàm số không xác định tại x = 1 nên đáp án C đúng.