Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d(a \ne 0)$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d(a \ne 0)$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a,\,d > 0;\,b,c < 0$ B. $a,\,b,\,c < 0;\,d > 0$
C. $a,\,c,\,d > 0;\,b < 0$ D. $a,\,b,\,d > 0;\,c < 0$ Hướng dẫn + Dựa vào đố thị hàm số ta thấy: suy ra a>0.
+ Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ dương nên d > 0.
+ Phương trình $y’ = 3a{x^2} + 2bx + c = 0$ có 2 nghiệm trái dấu nên 3ac<0, suy ra c>0.
+ Phương trình $y” = 6ax + 2b = 0$ có nghiệm dương nên 6a.2b<0 suy ra b<0.