Tháng Ba 5, 2024

Đồ thị như hình bên là của hàm số nào?

Đồ thị như hình bên là của hàm số nào?

A. $y = – {x^3} + 3{x^2} + 1$
B. $y = {x^3} – 3{x^2} – 1$
C. $y = – {x^3} – 3{x^2} – 1$
D. $y = {x^3} + 3{x^2} + 1$
Hướng dẫn
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy $\mathop {\lim y}\limits_{x \to – \infty } = – \infty$ nên suy ra hệ số của $x^3$ phải dương, loại A và C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm (0;1) nên D là phương án đúng.