Tháng Tư 16, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?​

A. $y = {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1$
B. $y = {x^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 1$
C. $y = – {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1$
D. $y = \frac{1}{3}{x^3} – {x^2} + 1$
Hướng dẫn
Cả 4 đáp án là các hàm số bậc 3.
Khi $x\rightarrow +\infty$ thì $y\rightarrow +\infty \Rightarrow$ Hệ số của là dương ⇒ Loại C.
Đồ thị đi qua các điểm $(0;1);(2;-3)$
Thay tọa độ các điểm nào vào các hàm số ở các phương án A, B, D. Ta thấy B là phương án đúng.