Tháng Ba 5, 2024

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đâ

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây

Trong các đồ thị ở các phương án A, B, C, D đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = f(|x|)
A.
B.
C.
D.
Hướng dẫn
(C2) y = f(|x|) là hàm số chẵn
Đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng
$x\geqslant 0 f(|x|)=f(x)$
$x<0$, $f(|x|)=f(|-x|)$ lấy đối xứng phần đồ thị bên của tương ứng với $x\geq 0$ qua trục Oy. Đáp án D