Tháng Ba 3, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^4} + 2{x^2}$
B. $y = {x^4} – 2{x^2} – 3$
C. $y = {x^4} – 2{x^2}$
D. $y = – {x^4} + 2{x^2} – 3$
Hướng dẫn
Ta có:$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } = + \infty$ nên hệ số của $x^4$ dương loại A và D.
Đồ thị hàm số đi qua điểm (0;0), loại B.
Vậy đáp án đúng là C.