Tháng Tư 19, 2024

Cho hàm số $y = – 2{x^4} + 3{x^2} + 5$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Cho hàm số $y = – 2{x^4} + 3{x^2} + 5$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số luôn nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Đồ thị hàm số có 3 điểm điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.
D. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A(1; 6)
Hướng dẫn
Kiểm tra tính đúng sai của các khẳng định.
A. Khẳng định đúng vì đồ thị hàm trùng phương luôn nhận trục tung là trục đối xứng .
B. Khẳng định sai vì phương trình $y’ = 8{x^3} + 6x = 0$ luôn có 3 nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Khẳng định sai.
D. Khẳng định đúng.