Tháng Ba 1, 2024

Có bao nhiêu đường tiệm cận hàm số

Đồ thị hàm số y = \frac{{x + \sqrt {{x^2} + x + 1} }}{{{x^3} + x}} có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hướng dẫn
Ta có:
$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y =0$nên đường thẳng y=0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
$\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} y = + \infty ,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ – }} y = – \infty$ đường thẳng x=0 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.