Tháng Tư 19, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{{{x^2}}}{{x – m}}$ có tiệm cận đứng nằm bên phải trục Oy.
A. m=0
B. $m \ne 0$
C. m>0
D. m<0
Hướng dẫn
Khi m=0 thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
Khi $m \ne 0$ thì đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng $x = m$.
Để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nằm bên phải trục Oy thì $m > 0$.