Tháng Tư 16, 2024

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai về tiệm cận hàm số?

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2{x^2} + 1$​ không có tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{x + 2}}$​ có hai tiệm cận.
C. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{{x^2} + 2}}$ chỉ có một tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{{x^2} + 2}}$ chỉ có một tiệm cận ngang.
Hướng dẫn
A đúng vì đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương không có tiệm cân.
B đúng vì đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{x + 2}}$ có tiệm cận đứng x=-2 và tiệm cận ngang y=1.
C sai đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{{x^2} + 2}}$ không có tiệm cận đứng (do ${x^2} + 2 > 0$).
D Đúng vì đồ thị hàm số $y = \frac{x}{{{x^2} + 2}}$ chỉ có 1 tiệm cận ngang là y=0.