Tháng Ba 1, 2024

Đồ thị hàm số bên dưới là của hàm số nào trong các hàm số sau?

Đồ thị bên dưới là của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $y = – {x^4} + 2{x^2} + 3$
B. $y = – {x^4} + 2{x^2}$
C. $y = {x^4} – 2{x^2}$
D. $y = {x^4} – 2{x^2} – 1$
Hướng dẫn
Ta thấy $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty$ nên suy ra hệ số của $x^4$ dương. Loại A và B.
Với x=0 ta thấy y=0. Nên loại D.
Vậy C là phương án đúng.