Tháng Ba 5, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. $y = {x^3} – 3x + 3$
B. $y = {x^4} + 2{x^2} + 3$
C. $y = \frac{{x + 1}}{{x – 2}}$
D. $y = \frac{1}{3}{x^3} + \frac{1}{2}{x^2} + x + 3$
Hướng dẫn
Từ hình dạng ta suy ra đây là đồ thị của hàm số bậc ba có hai cực trị. Suy ra phương án đúng chỉ có thể là A hoặc D.
Đáp án đúng là A vì hàm số $y = {x^3} – 3x + 3$ có $y’ = 3{x^2} – 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 1\\ x = – 1 \end{array} \right..$