Tháng Hai 24, 2024

Tìm giao điểm của đồ thị hàm số

Tìm giao điểm của đồ thị $(C):y = \frac{{4x}}{{x + 1}}$và đường thẳng $\Delta :y = x + 1.$
A. (0;1)
B. (2;3)
C. (1;2)
D. (1;3)
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị là:
$\frac{{4x}}{{x + 1}} = x + 1 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x \ne 1}\\ {{x^2} – 2x + 1 = 0} \end{array}} \right. \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 1}\\ {y = 2} \end{array}} \right.$