Tháng Tư 19, 2024

Đường thẳng $y = – 3x + 1$ cắt đồ thị hàm số

Đường thẳng $y = – 3x + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} – 2{x^2} – 1$ tại điểm có tọa độ $(x_0;y_0)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $y_0=1$
B. $y_0=2$
C. $y_0=-1$
D. $y_0=-2$
Hướng dẫn
Xét phương trình hoành độ giao điểm:
$- 3x + 1 = {x^3} – 2{x^2} – 1 \Leftrightarrow {x^3} – 2{x^2}{\rm{ }} + 3x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = – 2.$