Tháng Ba 1, 2024

Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận?

Đồ thị hàm số y = $\frac{x}{{{x^2} – 1}}$ có bao nhiêu tiệm cận?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hướng dẫn
Đường thẳng x=1 và x=-1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Đường thẳng y=0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.