Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị (C) nhận Oy là trục đối xứng.
B. (C) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt.
C. Hàm số có 3 điểm cực trị.
D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = \pm \sqrt 2$.
Hướng dẫn
Từ đồ thị ta thấy C giao với Ox tại 3 điểm phân biệt nên B sai.