Tháng Ba 3, 2024

Giá trị a, b, c để hàm số $y = a{x^3} + bx + c$ có đồ thị như hình dưới đây là.

Giá trị a, b, c để hàm số $y = a{x^3} + bx + c$ có đồ thị như hình dưới đây là.

A. a=1, b=3, c=0
B. a=1, b=-3, c=0
C. a=-1,b=3,c=0
D. a=-1,b=-3,c=0
Hướng dẫn
$y=ax^3+bx+c$
c =0
$y=ax^3+bx$
$y’=3ax^2+b$
3a + b = 0 (1)
a + b = -2 (2)
a = 1, b = -3
Đáp án B