Tháng Tư 15, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x)=m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.

A. $m \le – 2$
B. -2<m<1 C. m=1 D. m>1
Hướng dẫn
Số nghiệm của phương trình $f(x)=m$ là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y=m.
Ta có đường thẳng y=m song song với trục hoành.
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình có 4 nghiệm khi -2<m<1.