Tháng Hai 24, 2024

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Hai đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$ và $y = g\left( x \right)$ cắt nhau tại đúng một điểm thuộc góc phần tư thứ ba. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Phương trình $f\left( x \right) = g\left( x \right)$ có đúng một nghiệm âm.
B. Với x0 thỏa mãn $f\left( {{x_0}} \right) – g\left( {{x_0}} \right) = 0$ thì $f\left( {{x_0}} \right) > 0$
C. Phương trình $f\left( x \right) = g\left( x \right)$ không có nghiệm trên $\left( {0; + \infty } \right)$
D. A và C
Hướng dẫn
Với bài toán này ta cần biết góc phần tư thứ ba trên hệ trục tọa độ Oxy là những điểm có tung độ và hoành độ âm. Từ đó, đáp án đúng ở đây là đáp án D.