Tháng Hai 24, 2024

Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right).$

A. $N\left( {2;2} \right).$
B. $x = 0.$
C. $y = – 2.$
D. $M\left( {0; – 2} \right).$
Hướng dẫn

Đồ thị hàm số đạt cực trị tại $\left( { – 2;2} \right),\left( {0; – 2} \right),\left( {2;2} \right)$ trong đó điểm cực tiểu là $M\left( {0; – 2} \right).$