Tháng Ba 1, 2024

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D đưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = {x^4} – 2{x^2} + 2$
B. $y = {x^3} – 3{x^2} + 2$
C. $y = – {x^4} + 2{x^2} + 2$
D. $y = – {x^3} + 3{x^2} + 2$
Hướng dẫn
Dạng đường cong này là đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương, loại phương án B và D.
Đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương $a{x^4} + b{x^2} + c\,(a \ne 0)$ có dạng hình chữ W, suy ra a>0, nên ta chọn ngay phương án A.