Tháng Tư 16, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = {x^3} – 3{x^2} + 1$
B. $y = 2{x^4} – 5{x^2} + 1$
C. $y = – {x^3} + 3{x^2} + 1$
D. $y = – 2{x^4} + 4{x^2} + 1$
Hướng dẫn
Từ hình dạng ta suy ra đây là đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương: Loại A, C.
Mặc khác, theo đồ thị ta thấy: $\mathop {\lim y}\limits_{x \to – \infty } = + \infty $ suy ra hệ số của ${x^4}$ dương.