Tháng Hai 24, 2024

Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ bên?

Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ bên?

A. $y = {x^3}$
B. $y = {x^4}$
C. $y = \sqrt x$
D. $y = {x^\frac{1}{5}}$
Hướng dẫn
Ta chọn A vì đây là dạng đồ thị hàm số bậc ba không có điểm cực trị, mà ở đây có duy nhất phương án A thỏa mãn.