Tháng Tư 16, 2024

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(-1;-1) và cực đại tại B(1;3)
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(-1;-1) và điểm cực đại B(1;3)
Hướng dẫn
A sai do tọa độ điểm cực đại sai.
B sai do giá trị cực đại của hàm số là 3.
C sai, từ độ thị hàm số ta dễ dàng thấy rằng hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Vậy D là phương án đúng.