Tháng Tư 15, 2024

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y=x+1 và đồ thị hàm số

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y=x+1 và đồ thị hàm số $y = \frac{{2x + 4}}{{x – 1}}.$Tìm hoành độ $x_0$ của điểm I là trung điểm của MN.
A. ${x_0} = 1$
B. ${x_0} = \frac{5}{2}$
C. ${x_0} = 2$
D. ${x_0} = -\frac{5}{2}$
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm là:
$\frac{{2x + 4}}{{x – 1}} = x + 1 \Leftrightarrow {x^2} – 2x – 3 = 0 \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 3}\\ {x = – 1} \end{array}} \right.$
Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là ${x_I} = \frac{{{x_M} + {x_N}}}{2} = 1$