Tháng Ba 5, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê bên dưới. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = {x^4} + 2x + 1$
B. $y = – {x^4} + 1$
C. $y = {x^4} + 1$
D. $y = – {x^4} + 2x + 1$
Hướng dẫn

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = – \infty \Rightarrow$ Hệ số a<0 và đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên hàm số cần tìm $y = - {x^4} + 2{x^2} + 1.$